La Lectura Fàcil permet la comprensió de llibres, textos, webs, etc. a persones amb dificultats lectores (immigrants, persones amb discapacitat, gent gran, persones amb una escolarització deficient, etc.).
Perquè tothom té dret a accedir a la informació, a la literatura i a la cultura.

jueves, 16 de septiembre de 2010

Què és la Lectura Fàcil?

Per què són necessaris els materials LF?
1. Perquè un 30% de la població té dificultats lectores
2. Perquè l'accés a la lectura és una necessitat social
    i un dret recollit en diversos textos legals
    nacionals i internacionals
3. Perquè llegir és un plaer que permet compartir
    idees, pensaments i experiències

A qui s'adreça?
A persones que tenen dificultats lectores:
- Transitòries (immigració, incorporació tardana a la
  lectura, escolarització deficient, trastorns de  
  l'aprenentatge,...)
- Permanents (discapacitats sensorials o psíquiques,
  senilitat,...)